Posts tagged ‘cello’

28.09.2010

Pałosz/Kolokol — improv session @ Eszeweria

Mikołaj Pałosz (cello) and Denis Kolokol (voice) at Eszeweria cafe, Kraków 26.09.2010
short improvised session

will you still like me after this?! ))

Реклама